Hệ thống pin lưu trữ BESS
Dịch vụ O&M
Tổng thầu EPCC
Hợp đồng mua bán điện PPA