VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

CON NGƯỜI là tài sản vô giá của doanh nghiệp, một tổ chức muốn phát triển bền vững, lâu dài cần phải tập trung phát triển con người trong tổ chức đó. Chính vì thế, văn hóa của Sun Times ngay từ buổi đầu thành lập luôn hướng đến giá trị con người, lấy phương châm đào tạo, xây dựng năng lực các thành viên trong tổ chức là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của công ty, từ đó nâng cao kỹ năng mềm, năng lực làm việc tất cả các phòng ban. Bên cạnh đó, Sun Times còn tổ chức những hoạt động vui chơi ý nghĩa cho toàn thể nhân viên trong tổ chức, nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó của mọi người trong tổ chức.

Một đội ngũ nhân sự đoàn kết sẽ tạo ra những giá trị tuyệt vời cho doanh nghiệp và khách hàng.